Klauzula informacyjna dla Klientów WSKOK

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Wypełniając obowiązek przewidziany w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” przedstawiam poniżej informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, obowiązujące w tutejszej instytucji.


Administrator danych osobowych osób fizycznych:


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Wielkopolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w upadłości z siedzibą pod adresem: ul. Karola Libelta 29/7, 61-707 Poznań, zwana dalej „Administratorem” lub „Wielkopolską SKOK”.
 


Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych


W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – panem Piotrem Żytkowiak, pod adresem e-mail: iod@wielkopolskaskok.pl, tel. 61 655‑85‑01 lub pod adresem: Wielkopolska SKOK w upadłości, ul. Karola Libelta 29/7, 61-707 Poznań
 


Co to są dane osobowe:


„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; jak również numer NIP, PESEL, numery dokumentów potwierdzających tożsamość, adres zamieszkania, zameldowania, adres poczty elektronicznej.
 


Zakres gromadzonych danych, cele i podstawa ich przetwarzania:


Cel przetwarzania

Podstawa prawna


Zakres danych1. realizacja obowiązków Administratora:
a) wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
b) wynikających z ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2065 z późn. zmianami),
c) wynikających z ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.);

art. 6 ust. 1 lit. c RODO– Imiona i nazwiska, obywatelstwo oraz adres osoby dokonującej z Wielkopolską SKOK czynności lub osoby będącej beneficjentem rzeczywistym tej czynności,
– numer PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
– cechy dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby dokonującej czynności z Wielkopolską SKOK lub będącej beneficjentem rzeczywistym czynności, w szczególności serii i numeru dokumentu tożsamości,
– numer rachunku w Wielkopolskiej SKOK, numer rachunku bankowego lub płatniczego,
– adres poczty elektronicznej,
– numer telefonu.
2.
zawarcie i wykonanie umowy w zakresie gromadzenia środków pieniężnych członków Wielkopolskiej SKOK, udzielania im pożyczek lub kredytów, przeprowadzania na ich rzecz rozliczeń finansowych lub pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia, umowy poręczenia, cesji wierzytelności lub ugody lub innej umowy w zakresie usługi świadczonej przez Wielkopolską SKOK na rzecz jej członków;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO


Jak wyżej w pkt. 1

Cel przetwarzania

Podstawa prawna


Zakres danych


3.
realizacja żądania klienta w zakresie wystawienia imiennego rachunku lub imiennego potwierdzenia dokonania czynności z Wielkopolską SKOK (w szczególności dokonania transakcji);

art. 6 ust. 1 lit. b RODO


Dane umożliwiające wystawienie rachunku zgodnie z przepisami prawa podatkowego lub wystawienie imiennego potwierdzenia dokonanej czynności, w szczególności:
– cechy dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby,
– imiona i nazwiska, adresu osoby, a ponadto numeru PESEL lub NIP osoby dokonującej czynności z Wielkopolską SKOK lub będącej beneficjentem rzeczywistym tej czynności,
– numer rachunku prowadzonego przez Wielkopolską SKOK lub innego rachunku bankowego lub płatniczego.

4. rozpatrywanie ewentualnych skarg lub reklamacji;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Jak wyżej w pkt. 1
5.
archiwizowanie dokumentacji dla celów realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO


Jak wyżej w pkt. 3


6.
archiwizowanie dokumentacji w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami klientów lub dochodzeniem roszczeń od klientów;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO


Jak wyżej w pkt. 1


7.
obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym  zapewnienie rozliczalności;

art. 6 ust. 1 lit. f RODODla zapewnienia udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane przez Klientów z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywania newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi pozyskiwane są dane osobowe Klientów. Zakres przetwarzanych danych obejmuje wyłącznie dane osobowe podane przez Klienta w formularzu i może obejmować:
– imiona i nazwiska, obywatelstwo oraz adres zamieszkania lub do korespondencji,
– numer PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
– adres poczty elektronicznej,
– numer telefonu.

8. inny – wynikający z oświadczenia Klienta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

art. 6 ust. 1 lit. a RODOZakres przetwarzanych danych obejmuje wyłącznie dane osobowe podane przez Klienta i objęte jego zgodą na przetwarzanie.


Co to jest przetwarzanie danych osobowych:


„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 

Odbiorcy danych:

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Pozyskane dane osobowe Administrator może przekazywać:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie odrębnych przepisów, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (w szczególności: Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Narodowemu Bankowi Polskiemu, organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości);
 • podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora w ramach świadczenia na jego rzecz usług w zakresie rozliczeń księgowych lub podatkowych, doradztwa podatkowego lub świadczenia pomocy prawnej (w szczególności adwokatom lub radcom prawnym) lub usług pocztowych lub kurierskich,
 • podmiotom za pośrednictwem których lub przy udziale których realizowana jest czynność pomiędzy Administratorem a Klientem, w szczególności: bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym (w tym Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej), Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. lub innym instytucjom płatniczym,
 • do Biura Informacji Kredytowej S.A., Krajowego Rejestru Długów S.A.,
 • towarzystwom ubezpieczeniowym – w przypadkach, gdy zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz Klienta nastąpiło za pośrednictwem lub przy udziale Wielkopolskiej SKOK,
 • podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora w ramach świadczenia na jego rzecz usług telekomunikacyjnych lub usług wsparcia informatycznego, w szczególności usług hostingowych lub usług centrum kolokacyjnego.

Czas przechowywania danych:


Dane osobowe są przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego Administratora, chyba że z odrębnych przepisów prawa wynika obowiązek przetwarzania danych osobowych dla realizacji któregokolwiek z wyżej wymienionych celów przez dłuższy okres czasu, w szczególności obowiązek przechowywania dokumentacji zawierającej takie dane. Po upływie tego okresu dane są przez Administratora niszczone.
W przypadku przetwarzania danych dla celów określonych w oświadczeniu Klienta – dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody udzielonej przez Klienta.


Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych:

W związku z przetwarzaniem uzyskanych danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje uprawnienie do:

 • uzyskania informacji o tym w jaki sposób i w jakim zakresie są przetwarzane uzyskane dane osobowe oraz uzyskania dodatkowo kopii posiadanych danych osobowych. Administrator może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym klient zostanie powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;
 • żądania sprostowania danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma innej podstawy do tego, aby Administrator  je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania;
 • cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych;
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu w przypadku, gdy przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się na podstawie jego uzasadnionego interesu;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli przetwarzanie danych narusza prawa Klienta.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy w przypadkach:

 • określonych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • żądania przez Klienta imiennego rachunku lub imiennego potwierdzenia dokonania czynności z Administratorem.

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że podanie określonych danych osobowych może być niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy Administratora z Klientem, rozpatrywania skarg lub reklamacji lub innych wniosków Klientów.


Informacje pozostałe:


Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym i mogą być przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych,  np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Klientów.
W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że Wielkopolska SKOK obserwuje i analizuje ruch na własnych stronach, jednakże w ramach tych czynności nie następuje przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu RODO.